ՀայերենEnglishРусский
Որակավորման և կարգապահական հանձնաժողովներ / Որակավորման հանձնաժողով / Գործունեություն /

Որակավորման հանձնաժողով

Գործունեություն 

Որակավորման հանձնաժողովը բաղկացած է 7 անդամից, որի կազմում են Կոմիտեի նախագահի տեղակալներից մեկը՝ Կոմիտեի նախագահի որոշմամբ,  Կոմիտեի՝ վիճակահանությամբ ընտրվող 3  ծառայող, Արցախի  Հանրապետության ՔԿ նախագահի կողմից նշանակված երկու  ներկայացուցիչ:

Հանձնաժողովի անդամներն անկախ են: Նրանց գործառույթներն իրականացնելու առնչությամբ որևէ միջամտություն արգելվում է:


     Հանձնաժողովի խնդիրն է՝
 

-ապահովել Կոմիտեում ծառայողների թեկնածուների ցուցակի համալրման համար անցկացվող որակավորման տարեկան և լրացուցիչ ստուգումները,

-ապահովել Կոմիտեում ատեստավորման ենթակա ծառայողների ատեստավորում անցկացնելու գործընթացը,

-ապահովել Կոմիտեի ծառայողների ծառայողական առաջխաղացման ցուցակի ձևավորումը։

 
Հանձնաժողովը՝

- հանձնաժողովի աշխատանքները կազմակերպվում են նիստերի միջոցով,

-հանձնաժողովի նիստերն իրավազոր են Հանձնաժողովի անդամների առնվազն կեսից ավելիի մասնակցության դեպքում,

-հանձնաժողովի որոշումներն ընդունվում են քվեարկությանը մասնակցած անդամների ձայների պարզ մեծամասնությամբ: Ձայների հավասարության դեպքում Հանձնաժողովի նախագահի ձայնը վճռորոշ է,     

-հանձնաժողովի նիստերը սղագրման եղանակով արձանագրում է Հանձնաժողովի նիստերի քարտուղարը,

-հանձնաժողովի քարտուղար է հանդիսանում Կոմիտեի աշխատակազմի իրավական ապահովման, անձնակազմի կառավարման և գործավարության բաժնի գլխավոր մասնագետ-իրավաբանը: